Waar ben je naar op zoek?
Terug

Waar ben je naar op zoek?

Filter
8 locaties gevonden
Aalsmeer Almere Amsterdam Heerhugowaard Hoofddorp Lelystad Rotterdam Utrecht

Voorwaarden Comfort Pay

Comfort Pay is betalen met uw kenteken. Zo hoeft u voortaan alleen nog maar de Comfort Lane op te rijden, waar uw kenteken wordt gescand en gecheckt in ons systeem. Facturatie van de tankbeurt gaat op dezelfde wijze als bij de Loogman tankpas. Daarbij is tanken op de Comfort Lane met Comfort Pay net zo goedkoop als aan de pomp.

Voorwaarden voor het afnemen van Leveranties uit de Comfort Lane en de Wasstraat op
rekening

1. Onderwerp

1. Loogman en Opdrachtgever komen door middel van het ondertekenen van de
Overeenkomst voor het afnemen van Leveranties uit de Comfort Lane en de Wasstraat
(de Overeenkomst) overeen dat Opdrachtgever voor de auto’s met de in de
Overeenkomst genoemde kentekens, gebruik kan maken van de Comfort Lane en de
wasstraat. De Comfort Lane is een service van Loogman waardoor de Opdrachtgever
door een medewerker van Loogman wordt voorzien van brandstof en overige artikelen,
waarbij de leveranties door middel van automatische kentekenregistratie op rekening van
de Opdrachtgever worden geleverd. Daarnaast kan op rekening -door middel van
kentekenregistratie- gebruik gemaakt worden van de wasstraat. Al deze leveranties en
werkzaamheden worden hierna “Leveranties” genoemd.

2. Voor de Leveranties geldt de administratie van Loogman als volledig bewijs. Deze
Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen zonder
opzegtermijn worden beëindigd door middel van een schriftelijke mededeling (waaronder
ook wordt verstaan: e-mail) aan de andere partij.

2. Volmacht

Opdrachtgever verklaart dat de bestuurder(s) van de auto(s) met het (de) in de
Overeenkomst genoemde kenteken(s), door Opdrachtgever is (zijn) gevolmachtigd om
namens Opdrachtgever Leveranties af te nemen en dat Opdrachtgever aansprakelijk is
voor de betaling van de Leveranties en voor de gedragingen van de bestuurder(s) ten tijde
van de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Geheimhouding en persoonsgegevens

1. Loogman zal geheimhouding betrachten van alle persoonsgegevens die zij in het kader
van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen
en zal zich inspannen om maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren.

2. De persoonsgegevens die Opdrachtgever aan Loogman verstrekt in het kader van de
opdracht, worden door Loogman opgenomen in een geautomatiseerd systeem en worden
vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving
behandeld.

3. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de
opdracht. Persoonsgegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit
noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren of Loogman hiertoe op grond van een
wettelijk voorschrift gehouden is.

4. Door het verstrekken van een e-mailadres stemt Opdrachtgever er mee in dat dit emailadres wordt gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht en het door
Loogman verzenden van nieuws en andere mogelijk voor Opdrachtgever interessante
informatie. Indien Opdrachtgever geen prijs (meer) stelt op nieuws en/of informatie die niet
direct gerelateerd is aan een opdracht, kan Opdrachtgever zich afmelden door het
verzenden van een email met dit verzoek aan klantenservice@loogman.nl

4. Prijzen

1. Leveranties worden door Loogman geleverd en verricht, tegen vergoeding van de
dagprijs (voor brandstof en olie) of, bij gebreke daarvan, de door Loogman gebruikelijk
gehanteerde prijzen, inclusief BTW, onkosten en andere heffingen van overheidswege.

2. De prijzen van Loogman voor Leveranties zullen in het geval van langdurige opdrachten
jaarlijks worden gewijzigd. Loogman zal in dat geval de wijziging van haar prijzenbekend
maken via haar website www.Loogman.nl.Opdrachtgever gaat reeds nu voor alsdan
akkoord met de jaarlijkse wijziging van de prijzen van Loogman, behoudens en voor zover
de wijziging van deze prijzen onredelijk zou zijn.Iedere verhoging van de prijzen met
minder dan 10 % wordt geacht niet onredelijk te zijn.Indien Opdrachtgever niet akkoord
gaat met een prijsverhoging heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te
zeggen zonder opzegtermijn.

5. Betaling, rente en incassokosten

1. Opdrachtgever zal een automatische incasso opdracht afgeven ten behoeve van
Loogman. In principe zal Loogman rond de 2e en 17e van iedere maand gebruik maken
van de incasso machtiging, voor de incasso van in de afgenomen Leveranties. Indien
deze automatische incasso wordt beëindigd, incasso niet mogelijk blijkt of de incasso
wordt gestorneerd, dienen alle betalingen zonder enige aftrek of verrekening uiterlijk op de
10e dag van de maand plaats te vinden door bijschrijving op de bankrekening van
Loogman.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt is
Opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtgever over het volledige aan Loogman verschuldigde bedrag een
rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een deel van een kalendermaand
als een volledige maand wordt gerekend.

3. Loogman is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten,
gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

6. Overmacht, opschorting en ontbinding

1. Loogman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke tekortkoming
van Loogman die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, terrorisme, oorlog(sgevaar), oproer, werkstaking,
uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te
verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten
gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en andere
ernstige storingen in het bedrijf van Loogman of haar leveranciers, waar Loogman geen of
slechts beperkte invloed op kan uitoefenen.

3. Indien Opdrachtgever enige verplichting jegens Loogman toerekenbaar niet nakomt
(waaronder mede begrepen de onmogelijkheid van een automatische incasso of een
stornering van een automatische incasso), in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt, enig beslag op diens goederen wordt
gelegd, in liquidatie komt te verkeren of wordt ontbonden, heeft dit tot gevolg dat:
- elke vordering van Loogman op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar wordt;
- Opdrachtgever op eerste verzoek van Loogman verplicht is binnen een daartoe door
Loogman gestelde redelijke termijn een door Loogman gevraagde zekerheid te stellen
voor het nakomen van haar verplichtingen;
- Loogman gerechtigd is iedere nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang
een niet-nakomen door Opdrachtgever voortduurt, danwel – te hare keuze – de
Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

7. Reclames en klachtafhandeling

1. Een reclame met betrekking tot een Leverantie, dient digitaal (per email) binnen 48 uur
na de datum van de Leverantie worden gemeld. Een reclame met betrekking tot het
gebruik van de wasstraat dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein bekend te worden
gemaakt bij een medewerker van Loogman dan wel binnen 24 uur na de ontdekking van
het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan Loogman kenbaar te worden gemaakt. Opdrachtgever dient Loogman in
de gelegenheid te stellen de aan de reclamatie ten grondslag liggende klacht te (doen)
onderzoeken. Een reclame n.a.v. de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te
worden ingediend.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Loogman de keuze tussen
aanpassing van de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos (gedeeltelijk) opnieuw
verrichten van de Leverantie of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
Leverantie tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever betaalde
prijs voor de Leverantie.

4. Bij een niet-tijdig gedane reclame vervalt een eventueel recht van Opdrachtgever op
een aanpassingen van de verschuldigde kosten of kosteloos herstel.

5. Klachten in het kader van de door Loogman verrichte Leverantie of andere klachten in
het kader van de Overeenkomst tussen Loogman en Opdrachtgever, kunnen door
Opdrachtgever aan Loogman kenbaar worden gemaakt door verzending van een email
aan de Klantenservice van Loogman op het e-mailadres: klantenservice@loogman.nl.
Loogman spant zich in om iedere klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst ervan af te
handelen.

8. Aansprakelijkheid

1. Loogman is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten in haar Leveranties. De
aansprakelijkheid van Loogman is beperkt tot hetgeen in het vervolg van dit artikel is
bepaald.

2. Loogman is nimmer aansprakelijk voor diefstal van, of beschadiging aan, in de auto
aanwezige voorwerpen.

3. Loogman is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruiken door (namens) de
Opdrachtgever, van de Leveranties (waaronder mede begrepen: de wasstraat). Loogman
is niet aansprakelijk indien de instructies op de instructieborden en bijbehorende
lichtsignalen of de aanwijzingen van een medewerker van Loogman niet terstond worden
opgevolgd.

4. Loogman is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die worden veroorzaakt
door (aan) loszittende en/of uitstekende onderdelen die tijdens het uitvoeren van de
Overeenkomst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken
zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers,
ruiten- en koplampwissers.

5. Loogman kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Alle aansprakelijkheid
van Loogman voor indirecte schade, zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie
en andere indirecte schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens
derden, is uitgesloten.

6. Indien Loogman geen aanspraak kan maken op bovengenoemde beperkingen van
aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Loogman voor zover deze door haar
(aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Loogman beperkt tot maximaal € 5.000,-- (zegge vijfduizend euro).

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot
de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Loogman of ondergeschikten van
Loogman.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever is gehouden Loogman te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter
zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van Loogman in deze voorwaarden in de verhouding met
Opdrachtgever is uitgesloten.

10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst en deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.2. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend rechtelijke wetsbepalingen
anders meebrengen.
  • Delen via