Waar ben je naar op zoek?
Terug

Waar ben je naar op zoek?

Filter
8 locaties gevonden
Aalsmeer Almere Amsterdam Heerhugowaard Hoofddorp Lelystad Rotterdam Utrecht

Privacy statement (toekomstige) medewerkers

De Loogman Groep respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Daarbij voldoet Loogman aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
In dit Privacy Statement licht Loogman toe welke persoonsgegevens Loogman verwerkt en waarom. Ook kan je lezen welke rechten jij hebt en met welke andere partijen Loogman jouw gegevens mogelijk deelt.  
De afdelingen HRM en personeels- en salarisadministratie zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van de persoonsgegevens van medewerkers van Loogman. Bij vragen hieromtrent kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensverwerking.  
 
Welke persoonsgegevens?  
De volgende persoonsgegevens kunnen door Loogman worden verwerkt:  
 • identificatiegegevens;  
 • contactgegevens en e-mailadressen;  
 • verzuim gegevens;  
 • kopie identificatiebewijs en Burger Service Nummer;  
 • financiële- en bankgegevens;  
 • opleiding en vorming;  
 • beroep en betrekking;  
 • gegevens met betrekking tot taken en functie;  
 • beoordelings- en functioneringsgegevens;  
 • overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving.  
 
Waarom?  
Loogman mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een aantoonbaar doeleinde voor bestaat én als de verwerking rechtmatig is. Een verwerking is rechtmatig als deze voldoet aan een of meer van de voorwaarden (grondslagen) die in de wet zijn genoemd.  
 
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
 • werving en selectie van medewerkers;   
 • zorgdragen voor persoonlijke ontwikkeling en doorstroming werknemers;  
 • correcte en efficiënte personeelsadministratie;  
 • evenwichtige en overzichtelijke inzet en planning van medewerkers;  
 • goed functionerings- en beoordelingssysteem van medewerkers;  
 • juiste salarisverwerking; 
 • correcte verlofregistratie; 
 • adequate administratie en begeleiding bij ziekteverzuim;  
 • het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers;  
 • uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de Wet op de loonbelasting en de Wet Poortwachter);  
 • verplichte medewerking aan onderzoeken van bijv. politie of het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.  

Wie heeft toegang tot deze persoonsgegevens? 
Medewerkers binnen de afdelingen HRM en Personeels- en salarisadministratie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot (delen van) jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken. Daarnaast heeft jouw leidinggevende toegang tot bepaalde gegevens zoals adres-, dienstverband- en verzuimgegevens, salaris en telefoonnummer.  
 
Hoe lang? 
Wij bewaren deze persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan acht jaar na beëindiging dienstverband.  
 
Wat zijn de grondslagen?  
De belangrijkste grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loogman is het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Loogman. Daarnaast heeft Loogman ook bepaalde wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet op de Loonbelasting.  

Toegang tot jouw gegevens door derden 
Wij zijn wettelijk verplicht om sommige persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met: 
 • Accountantskantoor. Voor het uitvoeren van onze (jaar)controles. 
 • ICT dienstverleners. Tijdens het onderhouden, beheren en ondersteunen van onze systemen en applicaties kunnen zij beperkt toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens. Wij zullen altijd van te voren geconsulteerd worden. 
 • Pensioenuitvoerders. Hieraan verstrekken wij je naam en contactgegevens, partnergegevens, BSN, dienstverbandgegevens en financiële data. 
 • Deurwaarders en bewindvoerders. Hieraan verstrekken wij je naam en contactgegevens, financiële gegevens en dienstverband gegevens. 
 • Verzekeraars. Hieraan vertrekken wij je naam, contactgegevens, dienstverbandgegevens en financiële gegevens.  
 • Leasemaatschappij. Hieraan verstrekken wij indien van toepassing jouw naam en adresgegevens.  
 • Gemeenten. Hieraan verstrekken wij, indien nodig voor een subsidieaanvraag, jouw naam, adresgegevens en salarisgegevens.  
 • Opleidingsbureaus (o.a. BHV). Hieraan verstrekken wij indien van toepassing jouw contactgegevens en geboortedatum.  
 • Advocaat die werkt in opdracht van Loogman. Hieraan vertrekken wij je naam, contactgegevens, dienstverbandgegevens en financiële gegevens. 

Wat zijn jouw rechten?  
Als eigenaar van je persoonsgegevens heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Als je gebruik wil maken van deze rechten kan je een verzoek sturen naar privacy@loogman.nl  
 
Jouw rechten zijn:  
 • recht op inzage: je kunt een verzoek aan de functionaris gegevensverwerking richten om een overzicht en/of inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.  
 • recht op correctie en aanvulling: indien er aantoonbare fouten staan in je persoonsgegevens of ze zijn onvolledig, kun je vragen om correctie of aanvulling van de gegevens.  
 • recht om 'vergeten te worden': in sommige gevallen kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen uit de bestanden van Loogman. Hieraan zitten wel beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Wet op de loonbelasting en de Wet Poortwachter).  
 • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: in bepaalde gevallen kun je Loogman verzoeken om tijdelijk te stoppen of te beperken met de verwerking van jouw persoonsgegevens.  
 • recht op overdraagbaarheid van je gegevens: je kunt in bepaalde gevallen een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie. Het gaat hierbij alleen om gevallen waarin Loogman jouw gegevens verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van jouw expliciete toestemming.
 • recht op bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens: je kunt in bepaalde situaties bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen 14 dagen op jouw verzoek.

Klachten
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je schriftelijk contact opnemen met:

Voor Loogman Tanken en Wassen BV, Loogman Carwash BV, Holland Carwash BV:

Loogman Tanken en Wassen bv
Postbus 355
1430 AJ AALSMEER
privacy@loogman.nl
 • Delen via